AUTOBUSY 21 s.r.o.
Pravidelná sezóní autobusová doprava z ČR do Chorvatska

Cena obousměrné jízdenky s nástupy a výstupy po hlavní trase
nyní za akční cenu
2490,- Kč/os.
jen jeden směr 1590,- Kč/os.

více viz. ceník

OBJEDNAT DOPRAVU

www.doprava do chorvatska.cz  

..:: Doprava do Chorvatska je v provozu od 24.5.2024 do 6.10.2024 ::..

Všeobecné podmínky dopravy do CHORVATSKA | PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ | On-line rezervace jízdenek

ke stažení:  *.pdf        Všeobecné podmínky autobusové dopravy z ČR do Chorvatska a zpět po trase Ostrava – Ploče a zpět

Provozovatelem dopravy je společnost Autobusy 21 s.r.o., sídlem Olomouc 779 00, Krapkova 1159/3.

Doprava osob je realizována tzv. kyvadlovým způsobem, tzn., že cestující odjíždějí z uvedených nástupních míst v ČR do Chorvatska každý pátek (od oznámeného data zahájení sezónního provozu) v prezentovaných časech odjezdu, upřesňovaných formou elektronických pokynů k odjezdu (e-mailová zpráva, popř. sms zpráva) ke každému konkrétnímu odjezdovému termínu, a přijíždějí do Chorvatska v sobotu v průběhu rána a dopoledne či přes den, kde vystupují na výstupních místech uvedených v objednávce. Případná „jízdenka“ či časová informace v elektronickém rezervačním systému má pouze informativní charakter (informuje o tom, že si cestující objednal dopravu v daném termínu), a případné časy na ní uvedené jsou pouze orientační a nezávazné. Výstupní místa v Chorvatských letoviscích jsou stanovena dle požadavků objednatele a možností provozovatele dopravy s přihlédnutím k technickým a časovým možnostem dopravy (dostupnost jednotlivých výstupních míst v Chorvatských letoviscích pro zájezdový autokar, zohlednění požadavků na plynulost a časové návaznosti dopravy). Výstupní místa v Chorvatsku jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět.

Cesta zpět z Chorvatska do ČR je vždy realizována s odjezdem z Chorvatska následující sobotu z jednotlivých nástupních míst s nástupy v časech, které jsou upřesňovány vždy v průběhu odjezdového dne v závislosti na časech příjezdu autobusů do Chorvatska a vykonání devítihodinové přestávky řidičů. Upřesnění času odjezdu z Chorvatska proběhne formou sms zprávy zaslané na mobilní telefony cestujících uvedených při rezervaci dopravy (v průběhu soboty dopoledne, obvykle do 13.hod.). Případná „jízdenka“ či časová informace v elektronickém rezervačním systému má pouze informativní charakter (informuje o tom, že si cestující objednal dopravu v daném termínu), a případné časy na ní uvedené jsou pouze orientační a nezávazné.

Příjezd do ČR je každou neděli (do oznámeného data ukončení sezónního provozu) s výstupy na uvedených výstupních místech v průběhu neděle rána, dopoledne či přes den.

Pokud má cestující objednanou pouze jednosměrnou dopravu, je tato realizována pouze ve směru z ČR do Chorvatska nebo z Chorvatska do ČR dle příslušné objednávky. Co se týče všeobecných podmínek, nástupních a výstupních míst a upřesnění časů odjezdů a příjezdů, platí pro jednosměrnou dopravu stejná pravidla a podmínky jako pro dopravu obousměrnou při zohlednění charakteru jednosměrné dopravy.

Uvedené i upřesněné časy příjezdů do Chorvatska a zpět do ČR se mohou lišit v závislosti na aktuální dopravní situaci po trase či z jiných, např. technických důvodů a důvodů způsobených vyšší mocí, provozovatel dopravy proto nemůže i přes maximální snahu tyto časy garantovat a nenese proto odpovědnost za případná zdržení a ani za případné ztráty a možné škody způsobené zdržením dopravy. Provozovatel dopravy z výše uvedených důvodů nemůže být vůči cestujícím a objednatelům dopravy odpovědný za případné následné komplikace, ztráty a možné škody, které by z důvodů zdržení v průběhu dopravy cestujícím a objednatelům dopravy mohly vyvstat. V případě, že z důvodu nenadálé dopravní situace či jiného důvodu dojde ke zdržení v časech odjezdů, budou o této skutečnosti cestující provozovatelem dopravy dle možností informováni.

Pro případ potřeby informovat cestující o aktuální situaci předá objednatel dopravci aktuální a funkční kontakt na cestující (mobilní telefonní číslo, na kterém je možno cestující zastihnout). Cestující jsou povinni se dostavit na odjezdové místo uvedené v objednávce v čase 10 minut před stanoveným odjezdem. Po příjezdu autobusu, popřípadě před nástupem do autobusu cestující vyčkají na pokyny řidičů či zástupce dopravce, který cestujícím upřesní nástup do konkrétního autokaru. Cestující dle pokynů řidičů, případně dle zástupce dopravce neprodleně naloží svá zavazadla, nastoupí a usednou dle prezentovaného zasedacího pořádku. Dopravce bude zohledňovat požadavky cestujících na usazení v autobusu dle případných požadavků cestujících (v přední, střední nebo zadní části autobusu), vyhrazuje si však právo usadit cestující dle možností a aktuálních provozních potřeb. Při příjezdu do výstupního místa cestující neprodleně vystoupí a převezme si svá zavazadla. V průběhu dopravy cestující sedí na sedadle, pohyb po autokaru není dovolen, v nutných případech (např. za účelem využití toalety) je pohyb cestujícího po autobuse možný na jeho vlastní riziko. V průběhu dopravy a přestávek cestující respektují pokyny řidičů a stanovené časy odjezdů autobusů po provedených přestávkách. V průběhu dopravy jsou realizovány zdravotní a občerstvovací přestávky (každé 3-4 hodiny, většinou na odpočívadlech a čerpacích stanicích s možností použití toalet na odpočívadle). V průběhu přestávek je možné u řidičů zakoupit občerstvení dle nabídky. Doprava do zahraničí a zpět je realizována klimatizovanými zájezdovými autokary zahraniční výroby v plné výbavě s možností občerstvení nápoji a vč. toalety. Toaleta v autokaru je určena výhradně k použití jen v nejnutnějším zdravotním případě a jen na „malou stranu“ – prosíme přizpůsobte proto Váš pitný režim průběhu cesty a pravidelným přestávkám. Řidiči budou dle svých možností vycházet cestujícím maximálně vstříc při realizaci přestávek.

Svozy a rozvozy z jiných míst k nástupním místům hlavní trasy v ČR (Ostrava až Brno) a z výstupních míst hlavní trasy v ČR (Brno až Ostrava) do jiných míst mimo hlavní trasu: Nástupy v Praze při cestě tam a výstupy v Praze při cestě zpět: Jsou realizovány za příplatek dle platného ceníku. V případě odjezdu z Prahy svozovým autobusem Vám bude zaslána elektronická jízdenka e-mailem nebo v sms zprávě, na Vámi nahlášený e-mail či telefonní číslo (při nástupu do autobusu stačí nahlásit kód jízdenky). V případě obousměrné dopravy platí nahlášený kód jízdenky i pro cestu zpět z Brna do Prahy. Při jednosměrné cestě zpět z Chorvatska domů Vám bude k cestě do Prahy zaslána elektronická jízdenka e-mailem nebo formou sms zprávy, která bude obsahovat kód jízdenky a čas odjezdu (při nástupu do autobusu stačí nahlásit kód jízdenky). Odjezd z Prahy do Brna v pátek je s ohledem na časovou návaznost organizován většinou na 13.00 až 14.30, s příjezdem do Brna 16.00 až 17.00 hod. Odjezd z Brna do Prahy v neděli probíhá dle času příjezdu autobusu z Chorvatska (od rána přes den). V případě, kdy autobus, kterým cestujete z Chorvatska, pokračuje až do Prahy, obdržíte informaci od řidičů a zároveň nebudete potřebovat elektronickou jízdenku.

Ostatní nástupní místa mimo nástupních a výstupních míst a mimo Prahy mohou být řešena individuálně a za příplatek podle aktuálních požadavků cestujících a objednatelů a možností provozovatele dopravy. Svozy a rozvozy k nástupním a výstupním místům hlavní trasy v ČR budou dle potřeby realizovány autokarem (jedoucím po trase nebo tzv. svozovým a rozvozovým autokarem), minibusy, osobními vozy či linkovými autobusy. Svoz i rozvoz může být zahájen či ukončen na místě mimo hlavní trasu, popřípadě může být realizován z jednotlivých nebo do jednotlivých míst hlavní trasy v závislosti na technických, organizačních a časových možnostech dopravy.

Rozvozy a svozy v Chorvatsku od a k autokaru budou v případě potřeby realizovány minibusy či osobními vozy s ohledem na možnosti a dostupnost dopravy autokarem.

Objednání a úhrada dopravy: Objednávku dopravy provede objednatel za sebe nebo i za další osoby prostřednictvím objednávkového formuláře prezentovaného na www.dopravadochorvatska.cz nebo telefonicky.

V případě objednávky prostřednictvím formuláře potvrdí dopravce objednateli jeho objednávku e-mailem a zašle mu potřebné informace a pokyny k úhradě, v tomto momentě se objednávka stává oboustranně závaznou jak pro objednatele, tak pro dopravce, dopravce se zavazuje realizovat dopravu pro objednatele a objednatel se zavazuje za dopravu dle pokynů dopravce zaplatit. V případě telefonické objednávky zašle dopravce objednateli informace k dopravě a pokyny k úhradě prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě prostřednictvím České pošty, čímž dopravce objednateli dopravu potvrdí, přičemž požádá objednatele o potvrzení přijetí informace k dopravě a úhradě a potvrzení souhlasu se “Všeobecnými podmínkami autobusové dopravy z ČR do Chorvatska a zpět” prostřednictvím e-mailu nebo v listinné formě prostřednictvím České pošty, v momentě doručení potvrzení objednatele dopravci se telefonická objednávka stává oboustranně závaznou jak pro objednatele, tak pro dopravce, dopravce se zavazuje realizovat dopravu pro objednatele a objednatel se zavazuje za dopravu dle pokynů dopravce zaplatit. Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci dopravy pro objednatele, který za dopravu do termínu požadovaného odjezdu nezaplatil. Ani odmítnutí dopravce realizovat dopravu v tomto případě nezprošťuje objednatele závazku zaplatit dopravci za objednanou dopravu.

Storno podmínky: V případě storna ze strany cestujícího, vrací dopravce cestujícímu zaplacenou částku sníženou o storno poplatek, který se neuplatňuje v případě, že cestující provede storno dopravy písemně do 30-ti dnů před odjezdem. V případě storna dopravy ze strany cestujícího, zaplatí cestující dopravci storno poplatek ve výši 50% z ceny stornované dopravy, pokud bude storno provedeno písemně od 29-ti do 15-ti dnů před realizací dopravy. Při stornu jízdenky 14 dnů a méně před realizací dopravy činí storno poplatek 100% ceny stornované dopravy. Změna v osobě cestujícího je možná, v tomto případě provede dopravce změnu cestující osoby bezplatně. Vyúčtování a  vrácení celé či částečné úhrady snížené o storno poplatek provede dopravce bankovním převodem na bankovní účet klienta.

Přeprava zavazadel. Z důvodu dodržování povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na limitovaný objem zavazadlových prostorů, je nutné, aby cestující respektovali stanovené limity pro přepravu zavazadel: 1 kufr nebo 1 sportovní taška nebo 1 batoh bez kovové konstrukce o hmotnosti do 20 kg do zavazadlového prostoru a 1 malé příruční zavazadlo do autobusu o hmotnosti do 5 kg na 1 osobu. Cestující berou v úvahu, že hmotnosti zavazadel mohou být při nástupu ověřeny příruční váhou a v případě překročení hmotnostních limitů budou nadlimitní zavazadla doúčtována částkou 500 Kč za zavazadlo nebo mohou být vyloučena z dopravy. Přeprava zavazadel nad uvedené limity je možná pouze po předchozím objednání a potvrzení ze strany provozovatele dopravy. Zavazadla musí být označena štítkem se jménem klienta a místem pobytu. Zavazadla, která nelze přepravovat: plynové nebo kyslíkové bomby, domácí zvířata a zavazadla překračující celní limity (kartóny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, zbraně, omamné nebo chemické látky podléhající zvláštním vývozním a přepravním předpisům, nebezpečně hořlavé nebo explozivní látky).

 

 

Všeobecné podmínky autobusové dopravy z ČR do Chorvatska a zpět byly vydány společností Autobusy 21 s.r.o., IČ 25872273, dne 10.3. 2017 a jsou platné do 1.10. 2017